Mission

Kornhillskyrkans mission

Läs på vår missionsblogg

Matt 28:18 20
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått alla makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Matt 24:14
Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Apg 1:8
Men när Den Helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”
Många bibelställen, men främst dessa, har varit drivande för den kristna församlingen, genom historien att gå vidare med evangeliet om Jesus Kristus till alla människor. Detta är drivkraften även för vår församling som är en del av Guds världsvida kyrka.

Mission kan och skall bedrivas på många olika sätt. Vi erkänner och bekräftar det holistiska sättet som talar om helheten, att hjälpa människor till kropp, ande och själ. Detta genom praktiska hjälpinsatser, mat, sjukvård och pengar. Vi har dock som betoning att alltid först och främst proklamera evangeliet om Jesus för alla människor. Det har också visat sig att proklamationen om Jesus går hem och passar in i alla kulturer. Förkunnelsen är alltså i första prioritet för vår mission.

I Matt 28 är uppdraget från Jesus väldigt klart. Även om Gud aldrig överger en människa eller församling kan vi, om vi läser det i sitt sammanhang, se att Guds ledning och närvaro på ett speciellt sätt är närvarande när vi gör vad han har befaller oss. ”Och se jag är med er alla dagar intill tidens slut”. Matt 24:14 är skrivet i ett sammanhang av turbulens, förföljelser och svårigheter för efterföljare till Jesus. Detta har i alla tider tolkats som födslovåndor innan Herren kommer tillbaka. Men mitt i det här säger Herren själv att evangeliet skall predikas i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Det grekiska ordet världen är, oikoumene, vilket betyder hela världen, både i det lilla och i det stora sammanhanget. Det kan också tolkas att varje hushåll på jorden skall få chansen att höra evangeliet. Detta vill vår församling vara med och genomföra, som en del bland alla andra kristna, och se det uppfyllas genom att predika evangeliet för de som aldrig har hört om Jesus.
Vår mission utifrån Kornhillskyrkan bedrivs på flera sätt. Dels har vi församlingsmedlemmar som lever och jobbar i t.ex. Tanzania sedan många år tillbaka. Dels har vi människor i vår församling som åker ut för kortare perioder, och bor och verkar i en församling under en till sex månader. Dels är vi med och stöttar olika vänförsamlingar genom ekonomiska insatser. Men sedan ett år tillbaka är vi samarbetspartner till missionsorganisationen GÅ UT MISSION som är grundad av Rickard Lundgren. Denna mission är en tydlig kampanjmission där vi får vara med och predika för människor som aldrig har hört evangeliet förut. Detta främst i muslimska länder. Tillsammans med GÅ UT MISSION har prästen Reine Jansson lett teamresor under tre år och i maj 2012 blir det en fjärde resa.

Vill du engagera dig mer i vår mission, ge pengar, vara med och be eller för den delen följa med på en resa?